เงื่อนไขทั่วไป
 • จำกัดจำนวนผู้โดยสารตามขนาดบรรทุก (VIP 10 ที่นั่งและ VIP 14 ที่นั่ง)
 • ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือเสพสิ่งเสพติดภายในรถ โดยเด็ดขาด
 • ห้ามนำสิ่งผิดกฏหมายขึ้นรถ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • พนักงานขับรถมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธในบางเส้นทางหรือบางเวลา
  ที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและหรือทรัพย์สินได้
 • ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดขึ้นรถ ยกเว้นได้รับอนุญาิตเป็นกรณีพิเศษเท่านั้น
 
   
 
วันและเวลาทำงาน แบบเช่าวันเดียว
 • การทำงานเวลาปกติ คือ ตั้งแต่เวลา 06.00 น.-18.00 น. หรือนับรวมกันไม่เกิน 12 ชั่วโมง แต่ไม่เกินกว่าเวลา 21.00 น. (เพราะมีผลต่อการรับงานในวันรุ่งขึ้น)
 • การทำงานล่วงเวลา (OT) คิดค่าบริการ ชั่วโมงละ 150 บาท ในกรณีดังต่อไปนี้
  • นัดหมายการเดินทาง ก่อนเวลา 06.00 น.
  • ใช้บริการ เกินกว่า 12 ชั่วโมง หรือ เกินกว่าเวลา 21.00 น.
 
   
 
วันและเวลาทำงาน แบบเช่าหลายวันต่อเนื่อง
 • วันที่เริ่มเดินทาง ไม่ว่าจะออกเดินทางเวลาใดก็ตาม นับเป็น 1 วันทำงาน แต่ต้องไม่นัดก่อนเวลา 06.00 น.
 • พนักงานขับรถจะปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ผู้ใช้บริการนัดหมาย หลังจากนั้น ผู้ใช้บริการจะต้องให้พนักงานขับรถได้พักผ่อนไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง ก่อนที่จะมีการใช้บริการในครั้งต่อไป
 • การทำงานเวลาปกติ คือ ตั้งแต่เวลา 06.00 น.-18.00 น. หรือนับรวมกันต่อเนื่องไม่เกิน 12 ชั่วโมง
 • การทำงานล่วงเวลา (OT) คิดค่าบริการ ชั่วโมงละ 150 บาท ในกรณีดังต่อไปนี้
  • นัดหมายการเดินทาง ก่อนเวลา 06.00 น.
  • ใช้บริการต่อเนื่อง เกินกว่า 12 ชั่วโมง
 • วันที่เดินทางกลับ จะต้องถึงจุดหมายปลายทางไม่เกิน 24.00 น. หากเกินเวลาจะคิดเพิ่มเป็น 1 วันทำงาน ทันที
 
   
ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางด่วนหรือทางพิเศษ
 • พนักงานขับรถจะเติมน้ำมันรถเต็มถัง ก่อนที่จะไปรับผู้ใช้บริการตามสถานที่ที่ได้นัดหมายไว้ (ผู้ใช้บริการสามารถขอตรวจสอบได้)
 • ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั้งค่าน้ำมันและค่าผ่านทางด่วนหรือทางพิเศษ เองทั้งหมด
 • ผู้ใช้บริการจะต้องเติมน้ำมันเต็มถังคืนให้กับพนักงานขับรถ เมื่อเดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง
  (จุดสุดท้ายของการเดินทาง)
 
   
Copyright © 2010-2017 www.DoubleEnjoy.com
All Rights Reserved.